obchodni podminky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRAVIDLA

 • Provozovatelem internetového obchodu https://www.educationrepublic.cz/ je společnost EDU22, s.r.o. (dále jen společnost EDU22).
 • Registrace v internetovém obchodě – zákazník má možnost se zaregistrovat v rámci objednávkového formuláře nebo prostřednictvím registračního formuláře po zvolení možnosti „Chci se zaregistrovat“, která je dostupná v zápatí webových stránek https://www.educationrepublic.cz/. Registrace není nutnou podmínkou k nákupu.
 • Registrační údaje zákazníka jsou chráněny před jejich zneužitím třetími osobami v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. V rámci registrace dává zákazník souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti EDU22. Svůj souhlas může kdykoliv odvolat, údaje zákazníka nejsou sdílena s žádnou třetí stranou.
 • Objednávka produktu v internetovém obchodě https://www.educationrepublic.cz/ je považována za závaznou přihlášku do zvoleného kurzu (podrobněji viz bod obchodních podmínek 2.3.1 – Přihláška k prezenčním kurzům, bod 2.4 – Uzavření smlouvy). Po dokončení objednávky zákazník obdrží potvrzení přijetí objednávky s informacemi potřebnými k uhrazení částky za objednávku.
 • Platbu za objednávku je možné uskutečnit bankovním převodem, platební kartou nebo prostřednictvím některého z uvedených bonusových programů. V případě využití platby bankovním převodem je cena splatná do 5 dní od potvrzení objednávky (podrobněji viz bod 3 obchodních podmínek – Cena a úhrada ceny produktů).
 • Společnost EDU22 si vyhrazuje právo změny místa a termínu konání, lektora, či neotevření kurzu. Zákazníci budou v těchto případech o dané skutečnosti vždy bez zbytečného odkladu informování emailovou zprávou. Účastníci zrušeného kurzu mají právo dle vlastní volby buď na změnu místa či termínu kurzu, nebo na vrácení 100 % uhrazené částky.
 • Zrušení již zaplacené přihlášky ke kurzu ze strany zákazníka je možné za následujících podmínek:
  • storno více než 10 dní před termínem zahájení kurzu – bude vráceno 100 % částky
  • storno 9-3 dny před termínem zahájení kurzu – bude vráceno 50 % částky
  • storno v rozmezí 0-2 dny před termínem zahájení kurzu – nebude vrácena žádná část uhrazeného poplatku. Uhrazenou částku je možné využít na zaplacení objednávky jiného kurzu dle vlastního výběru, ale již bez možnosti dalšího storna. Při nižší ceně je rozdíl v částce nevratný. Při vyšší ceně uhradí zákazník daný rozdíl.
  • při platbě platební kartou bude z vrácené částky vždy odečtena částka ve výši minimálně 3 % (poplatek spojený s transakcí prostřednictvím platební brány)
 • Garance vrácení uhrazené částky z důvodu nespokojenosti – společnost EDU22 garantuje vrácení 100 % uhrazené částky v případě, kdy zákazník není spokojen s kvalitou daného kurzu. Podmínkou nárokování vrácení uhrazené částky je účast minimálně na první hodině kurzu a uplatnění nároku do 3 dnů od konání kurzu.  Kurzy, na něž se garance nevztahuje, jsou viditelně označeny.
 • Společnost EDU22 si vyhrazuje právo v průběhu konání kurzu ze závažných důvodů účastníka kurzu vyloučit. V případě vyloučení z kurzu je zákazníkovi vrácena částka odpovídající podílu uhrazené částky v závislosti na počtu absolvovaných lekcí.
 • Společnost EDU22 si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku zákazníka, který byl již jednou vyloučen z některého z kurzů nebo který uplatnil garanci vrácení uhrazené částky z důvodu nespokojenosti.
 • Společnost EDU22  klade velký důraz na zpětnou vazbu zákazníků v průběhu i po skončení kurzu. Zpětná vazba slouží zejména k zajištění vysoké kvality poskytovaných služeb a jejich dalšímu zkvalitňování a a případné úpravě podle požadavků a potřeb zákazníků.

PODROBNÉ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi provozovatelem internetového obchodu, společností EDU22, s.r.o. a zákazníkem, a to prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce umístěné na internetové adrese www.educationrepublic.cz

1) Obecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1 Provozovatel internetového obchodu

EDU22, s.r.o. (dále také jen společnost EDU22)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246337
Sídlo společnosti: Na břehu 897/1c, Vysočany, 190 00 Praha 9
E-mail: info@educationrepublic.cz
IČ: 043 53 706

Účet Česká republika:
Banka: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 22 55 00 11 / 55 00
IBAN: CZ1055000000000022550011
SWIFT: RZBCCZPP

Společnost EDU22 při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje služby.

1.2 Zákazník

Zákazník je fyzickou či právnickou osobou. V případě fyzické osoby je zákazník vždy spotřebitelem, tedy fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelská smlouva je taková smlouva, kdy jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel zboží či poskytovatel služeb, zejména se jedná o smlouvu kupní, o dílo nebo o jiné smlouvy dle občanského zákoníku. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky smlouvy o poskytování služeb (smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem), případně podmínky smlouvy kupní.

1.4 Platnost obchodních podmínek

Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může společnost EDU22 měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. V případě, že změna obchodních podmínek znamená podstatnou změnu práv a povinností zákazníka, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.

1.5 Produkty společnosti EDU22

Popis jednotlivých produktů společnosti EDU22 je uveden v internetovém obchodě https://www.educationrepublic.cz/ .

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. U produktů je vždy uvedena konečná cena. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti EDU22 uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.6 Informace k objednávce

Společnost EDU22 poskytuje veškerá oznámení a informace týkající se objednávky zákazníkovi v elektronické podobě, a to prostřednictvím emailové zprávy. Společnost EDU22 neodpovídá za případy, kdy k doručení odeslané e-mailové zprávy nedojde vinou provozovatele přenosové sítě či e-mailové schránky zákazníka.

2) Registrace zákazníka, objednávka produktů (přihláška do kurzů) a uzavření smlouvy

2.1 Registrace v internetovém obchodě společnosti EDU22

Před odesláním první objednávky má zákazník možnost se zaregistrovat v internetovém obchodě na webové adrese http://www.educationrepublic.cz/.

Možnost registrace je součástí objednávkového formuláře, kdy po vyplnění informací vyžadovaných k objednávce zvolí zákazník možnost „založit účet“. Při opětovné návštěvě internetového obchodu má pak zákazník možnost se přihlásit prostřednictvím registrované emailové adresy a zvoleného hesla. Takto přihlášenému zákazníkovi jsou automaticky vyplněny údaje v objednávkovém formuláři. Registrace je rovněž dostupná v zápatí webových stránek po zvolení možnosti „Chci se zaregistrovat“.

2.2 Zabezpečení nakládání s osobními údaji

Registrační údaje zákazníka jsou chráněny před jejich zneužitím třetími osobami v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

2.3 Objednávka

Pro objednání produktu vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávané službě (objednávaný produkt „přidá“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • ceně objednávané služby a způsobu jejího uhrazení
 • fakturačních údajích zákazníka

(dále společně jen jako „objednávka“).

Objednávku odešle zákazník společnosti EDU22 kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou společností EDU22 považovány za správné. Společnost EDU22 neprodleně po obdržení objednávky potvrdí zákazníkovi její přijetí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

Společnost EDU22 je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše ceny) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například elektronickou poštou či telefonicky).

2.3.1. Přihláška k prezenčním kurzům

Objednávka produktu v internetovém obchodě https://www.educationrepublic.cz/ je považována za závaznou přihlášku do zvoleného kurzu. Potvrzení přijetí objednávky, které je zákazníkovi odesláno na uvedenou emailovou adresu, je i potvrzením přihlášky do daného kurzu. Po obdržení platby na bankovní účet společnosti EDU 22 jsou zákazníkovi zaslány prostřednictvím elektronické pošty bližší informace.

Chybně zadané údaje lze opravit zasláním požadavku na email info@educationrepublic.cz.

Pozor: Do kurzu je možné se přihlásit výhradně prostřednictvím veřejné sítě Internet objednávkou na stránkách https://www.educationrepublic.cz/. V případě problémů s přihlášením (objednáním kurzu) lze kontaktovat společnost EDU22 prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na stránkách https://www.educationrepublic.cz/.

Upozornění: V individuálním případě se lze přihlásit i do již probíhajícího kurzu.

2.4 Uzavření smlouvy

Smluvní vztah mezi společnosti EDU22 a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je společností EDU22 zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka. Zpráva obsahuje kompletní informace o provedené objednávce (zejména číslo objednávky, cenu a platební metodu).

Od tohoto momentu mezi společností EDU22 a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavřená smlouva je společností EDU22 archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na webových stránkách internetového obchodu https://www.educationrepublic.cz/ a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3) Cena a úhrada ceny produktů

3.1 Výše ceny produktů

Výše ceny produktů společnosti EDU22 je určena ceníkem zveřejněným v internetovém obchodě na https://www.educationrepublic.cz/ platným ke dni odeslání objednávky společnosti EDU22.

3.2 Den a způsob úhrady

Nestanoví-li tyto obchodní podmínky nebo není-li na stránce konkrétního produktu stanoveno jinak, pak platbu za objednávku lze uhradit platební kartou prostřednictvím online platební brány nebo převodem na bankovní účet EDU22. Při platbě převodem se po dokončení objednávky zákazníkovi zobrazí údaje potřebné pro realizaci platby bankovním převodem na účet společnosti EDU22 , tyto údaje jsou zákazníkovi zaslány i v e-mailové zprávě potvrzující objednávku. Jako variabilní symbol platby zákazník uvede číslo objednávky. Platba je obvykle připsána na bankovní účet společnosti EDU22 během jednoho až dvou pracovních dnů od provedení transakce, avšak převod může trvat i déle. Za den úhrady je považován den, v němž je připsána příslušná částka pod správným variabilním symbolem na bankovní účet společnosti EDU22.

3.3 Povinnost zákazníka uhradit objednaný produkt

Cena je splatná do 5 dní od uzavření smlouvy, při řádném přihlášení však nejpozději 1 pracovní den před termínem zahájení objednaného kurzu, k němuž se platba vztahuje. Nebude-li úhrada programu provedena řádně a včas, společnost EDU22 upozorní zákazníka prostřednictvím e-mailové zprávy a poskytne mu k zaplacení dodatečnou lhůtu. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k úhradě platby, smlouva se zájemcem o účast v programu zaniká a společnost EDU22 přihlášku ke kurzu zruší. Zrušení přihlášky lze předejít zasláním potvrzení o provedené platbě. Zrušení přihlášky (objednávky) z tohoto důvodu je odstoupením od smlouvy a společnost EDU22 oznámí tuto skutečnost zákazníkovi prostřednictvím e-mailové zprávy. Zrušení přihlášky není překážkou opětovného přihlášení se do kurzu.

4) Poskytnutí služeb

4.1 Služby

Informace a materiály spojené se službami objednanými prostřednictvím internetového obchodu na https://www.educationrepublic.cz/ zasílá společnost EDU22 na emailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci či v objednávce.

4.2. Zahájení poskytování služeb

V případě, že zákazník při objednávce zvolil termín plnění objednávané služby dříve než po uplynutí 14tidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu bodu 5.4 Obchodních podmínek, vyjadřuje tím výslovný souhlas s tím, aby společnost EDU22 započala s plněním dle této smlouvy před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy, což bude mít dle charakteru smlouvy zřejmě za následek nemožnost uplatnit odstoupení od smlouvy po takovém zahájení plnění.

5) Změna, zrušení a storno objednávky, změny při poskytování služeb

5.1 Změna objednávky

Objednávku nelze po jejím dokončení měnit.

5.2 Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Zákazník je oprávněn objednávku zrušit kdykoliv před uhrazením ceny objednaného produktu. Objednávku lze zrušit zasláním emailové zprávy z adresy uvedené při registraci nebo v objednávce na kontaktní adresu uvedenou na webových stránkách https://www.educationrepublic.cz/. Požadavek na zrušení objednávky bude ověřen telefonicky, a to z důvodu nutnosti ověřit oprávněnost takového požadavku na zrušení.

5.3 Storno objednávky ze strany zákazníka

Po uhrazení ceny objednaného produktu je zákazník oprávněn objednávku produktu stornovat pouze v případech a za podmínek výslovně dále stanovených:

Přihlášku k prezenčnímu kurzu je zákazník oprávněn stornovat, tj. zrušit již zaplacenou objednávku za následujících podmínek:

 • storno nejpozději 10 dnů před termínem konání kurzu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku do kurzu nejpozději 10 dnů před termínem zahájení programu, společnost EDU22 vrátí zákazníkovi 100 % uhrazené částky za příslušný kurz.
 • storno v rozmezí 9 – 3 dnů před termínem zahájení kurzu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku do kurzu v rozmezí 9 – 3 dnů před termínem zahájení kurzu, společnost EDU22 vrátí zákazníkovi 50 % uhrazené částky za příslušný kurz.
 • storno v rozmezí 2 – 0 dnů před termínem zahájení kurzu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku k programu v rozmezí 2 – 0 dnů před termínem zahájení kurzu či během konání kurzu, nebude mu společností EDU22 vrácena žádná část uhrazené částky za příslušný program. Uhrazenou částku je možné využít na zaplacení objednávky jiného kurzu dle vlastního výběru. Na takto vybraný kurz již není možné uplatnit storno. Při nižší ceně je rozdíl v částce nevratný. Při vyšší ceně uhradí zákazník daný rozdíl.
 • při platbě platební kartou bude z vrácené částky vždy odečtena částka ve výši minimálně 3 % (poplatek spojený s transakcí prostřednictvím platební brány)

5.4 Odstoupení od smlouvy zákazníkem

Zákazník má ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu  s výjimkou:

 • produktu společnosti EDU22, který spočívá v poskytování služby (včetně on-line produktů), jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem zákazníka započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (termín zahájení poskytování služby je u takového produktu výslovně uveden nebo je závislý přímo na úkonu zákazníka),
 • produktu společnosti EDU22 upraveného podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. V této lhůtě musí být oznámení o odstoupení od smlouvy společnosti EDU22 odesláno. Pro odstoupení od smlouvy může zákazník využit vzorový formulář poskytovaný společností EDU22, který bude zákazníkovi na vyžádání zaslán. Odstoupení od smlouvy může zákazník zaslat na adresu provozovny společnosti EDU22 či na kontaktní adresu elektronické pošty uvedené na webu https://www.educationrepublic.cz/.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

5.5 Zrušení objednávky, změna při poskytování služeb ze strany společnosti EDU22

5.5.1 Zrušení objednávky (odstoupení od smlouvy při nezaplacení)

Společnost EDU22 je oprávněna zrušit objednávku zákazníka, resp. odstoupit od smlouvy, pokud cena nebyla uhrazena do 14 dní od jejího uzavření (potvrzení objednávky) dle bodu 2.4 těchto Obchodních podmínek.

5.5.2 Právo společnosti EDU22 neotevřít program

Společnost EDU22 si vyhrazuje právo kurz neotevřít. O této skutečnosti bude zákazník informován nejpozději 1 pracovní den před termínem zahájení kurzu. Účastníci takto zrušeného kurzu mají právo dle vlastní volby buď na změnu místa či termínu kurzu, nebo na vrácení 100 % uhrazené částky.

5.5.3 Změna místa konání programu, termínu konání programu, lektora

Společnost EDU22 si v případě nutnosti (vyšší moc, tj. nepředvídatelné události) vyhrazuje právo změnit zákazníkům místo konání kurzu, termín konání kurzu či lektora kurzu. Zákazníci budou společností EDU22 o takové změně vždy bez zbytečného odkladu informováni e-mailovou zprávou.

5.5.4 Vyloučení z programu

Společnost EDU22 si vyhrazuje právo v průběhu konání kurzu ze závažných důvodů účastníka kurzu vyloučit. Za závažné důvody je považováno především porušování pravidel nastavených v úvodu kurzu (respekt k ostatním, samostudium, atd.). V případě vyloučení z kurzu je zákazníkovi vrácena částka odpovídající podílu uhrazené částky v závislosti na počtu absolvovaných lekcí. Společnost EDU22 si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku zákazníka, který již byl dříve vyloučen z kteréhokoliv kurzu.

5.6 Garance vrácení uhrazené částky z důvodu nespokojenosti

Není-li u konkrétních produktů jasně uvedeno něco jiného, garantuje společnost EDU 22 vrácení 100 % uhrazené částky v případě, kdy zákazník není spokojen s kvalitou daného kurzu. Podmínkou nárokování vrácení uhrazené částky je účast minimálně na první hodině kurzu. Vybrané kurzy, na něž se garance nevztahuje, jsou viditelně označeny.

5.7 Postup vrácení peněz při stornování objednávky, odstoupení od smlouvy či uplatnění garance vrácení uhrazené částky

5.7.1 Postup vrácení peněz při odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.4. těchto obchodních podmínek vrátí společnost EDU22 peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je společnost EDU22 od zákazníka přijala. Zákazník může uvést jiný způsob (číslo účtu) pro vrácení peněz v rámci potvrzení opravného daňového dokladu.

5.7.2 Postup vrácení peněz při stornování objednávky či uplatnění garance vrácení uhrazené částky

Ve výše uvedených případech je potvrzení doručení opravného daňového dokladu potvrzením samotného storna objednávky, bez potvrzení doručení opravného daňového dokladu nebude společnost EDU22 na stornování objednávky brát zřetel.

Peníze budou zákazníkovi vráceny do 30 dnů od doručení potvrzeného opravného daňového dokladu.

5.7.3 Společná ustanovení

Společnost EDU22 zašle zákazníkovi do 10ti dní opravný daňový doklad, zákazník potvrdí společnosti EDU22 doručení tohoto opravného daňového dokladu a doplní do něj číslo bankovního účtu, na který chce vrátit peníze (v případě, že číslo účtu nedoplní, budou mu peníze vráceny na účet, z nějž za produkt zaplatil). Na základě toho bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena.

6) Ochrana osobních údajů

6.1 Souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnost EDU22 při nakládání s osobními údaji zákazníků postupuje v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Odesláním objednávky dle článku 2 těchto obchodních podmínek souhlasí zákazník závazně se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email, tedy v rozsahu nezbytném pro účely obchodní činnosti společnosti EDU22 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány pouze společností EDU22, nebudou zpřístupněny ani poskytovány žádným třetím osobám, ledaže nutnost poskytnout údaje třetí osobě vyplývá přímo z charakteru objednaného produktu.

6.2 Změna/odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Na písemnou žádost zákazníka budou jeho osobní údaje v databázi společnosti EDU22 změněny či odstraněny. V případě takové žádosti o odstranění osobních údajů z databáze společnosti EDU22 dojde zároveň k neobnovitelnému vymazání údajů o všech objednávkách a dalších informací.

6.3 “Cookies”

V rámci poskytování relevantních informací může společnost EDU22 krátkodobě uchovávat informaci o předchozí návštěvě na webových stránkách. Tato informace není žádným způsobem svázána s jakýmikoliv osobními údaji nebo dalšími informacemi o návštěvníkovi mimo samotného faktu, že web navštívil a je  používána výhradně za účelem poskytnutí relevantních sdělení na webových stránkách nebo v reklamní síti používané společností EDU22. Vymazáním “cookies” z paměti vašeho prohlížeče respektive zablokováním jejich ukládání je možné kdykoliv tyto informace smazat nebo i zablokovat jejich jakékoliv další využívání.   

7) Reklamace a reklamační řád – práva z vadného plnění

7.1 Reklamační řád

Reklamační řád stanoví pro zákazníka postup v případě, že přes veškerou snahu společnosti EDU22 o zajištění vysoké kvality poskytovaných služeb vznikne na straně zákazníka důvod k uplatnění odpovědnosti z vadného plnění. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Zpětná vazba zákazníka společnosti EDU22

EDU22 klade velký důraz na zpětnou vazbu zákazníků v průběhu i po skončení kurzu. Zpětná vazba slouží EDU22 jak k dalšímu zkvalitňování služeb a jejich úpravě podle požadavků a potřeb zákazníků, tak i k řešení aktuálních nesrovnalostí či nespokojenosti jednotlivých zákazníků v průběhu daného kurzu. EDU22 požádá na konci kurzu každého zákazníka o zpětnou vazbu vyplněním formuláře za tím účelem připraveného. Zároveň již v průběhu kurzu má každý zákazník možnost se k poskytované službě vyjádřit a sdělit své případné připomínky, a to buď na místě ústně nebo písemně (písemnou formu doporučujeme), nebo emailem. Takové připomínce bude vždy věnována odpovídající pozornost a případný zjištěný problém bude EDU22 obratem řešit.

7.3 Reklamace služby

Společnost EDU22 odpovídá zákazníkovi, že produkt nemá vady, tedy že služba není poskytována vadně. Vada produktu znamená, že prodávaný produkt – služba nemá stranami sjednané, výslovně uvedené nebo obvyklé vlastnosti a/nebo ji nelze využít obvyklým způsobem a/nebo nevyhovuje právním předpisům.

Společnost EDU22 odpovídá u hmotného produktu za vady produktu, které se vyskytnou v zákonné záruční lhůtě. Společnost EDU22 však neodpovídá za vady vzniklé v důsledku opotřebení hmotné věci či užívání produktu v rozporu s pokyny společnosti EDU22 či v rozporu s obvyklým způsobem užívání.

V případě, že se v průběhu kurzu vyskytne jakýkoliv problém, který by mohl být posouzen jako vada poskytované služby, je účastník oprávněn průběh kurzu reklamovat. Vzhledem k charakteru poskytované služby doporučuje společnost EDU22 zákazníkovi, aby jakékoliv připomínky sdělil společnosti EDU22 okamžitě, způsobem uvedeným v bodě 7.2, jejich uvedení později může vést k nepřezkoumatelnosti namítaných nedostatků a zamítnutí reklamace.

7.4 Způsob uplatnění práv z odpovědnosti společnosti EDU22 za vady produktů (reklamace)

Zákazník je povinen oznámit společnosti EDU22 vadu produktu neprodleně po té, co takovou vadu zjistí. Pro urychlení vyřízení reklamace doporučuje společnost EDU22, aby zákazník v případě reklamace vyplnil reklamační list, který obsahuje veškeré údaje nezbytné pro vyřízení reklamace (ke stažení zde) a zaslal ho emailem nebo poštou společně s reklamovaným hmotným produktem společnosti EDU22.

Společnost EDU22 je povinna o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji bez zbytečného prodlení. Společnost EDU22 se zavazuje informovat zákazníka o způsobu vyřízení reklamace do 3 pracovních dní od jejího uplatnění. Společnost EDU22 se zavazuje reklamaci vyřídit v co nejkratší možné době, nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění zákazníkem.

7.5 Práva zákazníka z odpovědnosti společnosti EDU22 za vady produktů

Jde-li o vadu, která je podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, v případě poskytované služby poskytnutí stejné služby znovu nebo její doplnění v řádné kvalitě a kvantitě, na přiměřenou slevu z ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Zákazník sdělí společnosti EDU22, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Jde-li o vadu, která je nepodstatným porušením smlouvy má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí společnost EDU22 zákazníkovi uhrazenou cenu produktu v souladu s bodem 5.6 těchto Obchodních podmínek.

8) Autorská práva

Zákazník je povinen při nakládání s veškerými produkty společnosti EDU22 dodržovat zákon č. 121/2000 Sb o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákazník zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem půjčovat, kopírovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů společnosti EDU22. Porušením ustanovení autorského zákona se zákazník vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany společnosti EDU22, v některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky trestného činu.

9) Závěrečná ustanovení

9.1 Platnost a závaznost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré smluvní vztahy ohledně poskytování služeb a jsou závazné pro zákazníka a společnosti EDU22.

9.2 Souhlas a vázanost zákazníka těmito obchodními podmínkami

Zákazník odkliknutím tlačítka souhlasu v objednávce potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a svou vůli řídit se jimi v rámci předmětného smluvního vztahu.